Leadership Team

Robert Stein
Robert Stein
President & CEO
  • No contact details at this time

Arnold Serzysko
Arnold Serzysko
Chief Financial Officer
  • No contact details at this time

Gina Zenon
Gina Zenon
Human Resources Manager
  • No contact details at this time

Adam  Stein
Adam Stein
General Manager - Plaza Kia, Bolton Kia

Daniel  Stein
Daniel Stein
Get Auto Finance

Dustin  Stein
Dustin Stein
General Manager - Orillia Kia

Mark Shivers
Mark Shivers
General Manager - Subaru of Orillia

Sebastian Pareja
Sebastian Pareja
General Manager - Cobourg Kia